قیمت روز آبخوری پره ای مرغداری

قیمت روز آبخوری پره ای مرغداری در بازار ها متفاوت می باشد و این آبخوری ها در برند های مختلفی در دسترس مشتریان ایرانی قرار می گیرند.
آبخوری پره ای گونه ای پرفروش از آبخوری های مورد کاربری در مرغداری های امروزی هستند که جهت تامین آب مصرفی طیور در یک روز تا یک دوره را تامین می کند.
آبخوری های پره ای مرغداری در اندازه های کوچک و بزرگ و متوسط هستند که به همین ترتیب اندازه پره ها نیز متفاوت می باشند و هر چه آبخوری بزرگ تر باشد تعداد جوجه های بیشتری می توانند آب مصرفی خود را تامین کنند.
قیمت روز آبخوری پره ای مرغداری را تولید کنندگان بر اساس مشخصه های بارز آبخوری تعیین می کنند تا در بازار ها ارائه گردند.