سیستم تهویه مرغداری

خرید سیستم تهویه مرغداری با قیمت استثنایی

/
یکی از ارکان های مدیریتی در سالن های پرورش طیور کنترل شرایط زیستی است. کنترل شرایط پرورش ( دما و رطوبت و هوای تمیز ) ارتباط مستقیمی با رشد مولد ها دارد. به همین