خریدار ته خط مرغدرای تایوانی

خریدار ته خط مرغداری تایوانی را افرادی که قصد تاسیس سالن های مرغداری را دارند تهیه می نمایند. این مکان ها باید قبل از عملیات جوجه ریزی به طور کامل مجهز شوند.
خریدار ته خط مرغداری تایوانی، صاحبان سالن های مرغداری هستند که این وسیله را برای فضای کاری خود تهیه می نمایند.
افرادی که قصد به راه اندازی و احداث واحد مرغداری دارند، باید نکات لازم را در این زمینه بدانند. مهمترین و اولین نکته اخذ مجوز های لازم از وزارت کار، بهداشت می باشد.
در زمان تاسیس نیز باید سالن های مرغداری در فواصل مشخصی از یکدیگر ساخته شوند. این فضا ها باید به طور مرتب ضد عفونی و تمیز شوند تا سلامت طیور به خطر نیفتد.