دریچه اینلت ورودی هوا مرغداری مرغوب

دریچه اینلت ورودی هوا مرغداری سبب گردش هوا در سالن ها می شود و اگر این دریچه ها وجود نداشته باشد هوای نامطبوع از سالن ها خارج نمی شوند.
دریچه اینلت که امروزه در سالن های مرغداری بسیار مهم هستند و نقش اول را در تهویه هوا ایفا می کنند جای پنجره های فلزی و آهنی را گرفته اند که به مروز زمان از بین می روند در صورتی که پنجره های اینلت این گونه نیستند.
دریچه اینلت ورودی هوا مرغداری هر چه بزرگ تر باشد جریان هوا را سریع تر رد و بدل می نماید بنابراین دریچه های بزرگ تر گران تر از دریچه های کوچک تر هستند.
دریچه اینلت ورودی هوا مرغداری در بازار ها از طریق نمایندگی ها در بازار ها پخش می شوند.